SoftMaker logo

Sekretesspolicy
för våra webbplatser

SoftMaker tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. I denna sekretesspolicy definierar vi först några termer och beskriver sedan följande:

 • dina personuppgifter som vi behandlar,
 • den rättsliga grund enligt vilken vi behandlar dina uppgifter,
 • hur länge vi behåller dina uppgifter,
 • hur du kan kontakta oss om du har några frågor angående uppgiftsskydd på SoftMaker,
 • och vilka rättigheter du kan hävda mot oss när det gäller dina uppgifter.

Definitioner

I denna sekretesspolicy använder vi följande definitioner från EU:s dataskyddsförordning (GDPR):

 1. Med personuppgifter avses all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person (”Registrerad”), en identifierbar fysisk person avser en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en online-identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
 2. Behandling avser alla åtgärder eller uppsättningar av åtgärder som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter, oavsett om det görs med automatiserade medel, som till exempel insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggöring, justering eller kombination, begränsning, radering eller förstörelse.
 3. Begränsning av behandlingen avser märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras behandling i framtiden.
 4. Med profilering avses varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består av användning av personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som är relaterade till en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den fysiska personens prestanda på jobbet, ekonomisk situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelser.
 5. Personuppgiftsansvarig avser den fysiska eller juridiska personen, den offentliga myndigheten, byrån eller något annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer syften och medel för behandlingen av personuppgifter. Då syften och sätten för sådan behandling bestäms av unionslagstiftning eller medlemsstatslagstiftning, kan den personuppgiftsansvarige eller de specifika kriterierna för dess nominering föreskrivas av unionslagstiftningen eller medlemsstatens lagstiftning.
 6. Personuppgiftsbiträde avser en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ som behandlar personuppgifter på den personuppgiftsansvariges vägnar.
 7. Mottagare avser en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller ett annat organ, till vilka personuppgifterna lämnas, oavsett om det är en tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som kan ta emot personuppgifter inom ramen för en särskild utredning i enlighet med unionslagstiftningen eller medlemsstatens lagstiftning ska inte betraktas som mottagare. Behandlingen av dessa uppgifter av dessa offentliga myndigheter ska överensstämma med tillämpliga regler för dataskydd i enlighet med syftet med behandlingen.
 8. Tredje part avser en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller organ annat än den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet och personer som, under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar, har behörighet att behandla personuppgifter.
 9. Medgivande av den registrerade innebär fritt given, specifik, informerad och entydig indikation på den registrerades önskemål genom vilka han eller hon, genom ett uttalande eller genom en klar bekräftande handling, samtycker till behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne.

Tillämplighet

Denna sekretesspolicy gäller för användning av alla webbplatser som erbjuds av SoftMaker Software GmbH förutom freeoffice.com, som har sin egen sekretesspolicy.

Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige enligt definitionen i GDPR och andra bestämmelser om dataskydd är:

SoftMaker Software GmbH
Kronacher Str. 7
90427 Nuremberg
Germany
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Webbplats: www.softmaker.com

(nedan även kallad ”SoftMaker” eller ”vi”)

Tillhandahållande av våra webbplatser

När du besöker våra webbplatser samlar vårt system och butiker automatiskt in information:

 • IP-adressen och/eller värdnamnet på din dator
 • namnet, språket och versionen av din webbläsare
 • operativsystemet som används för att komma åt våra webbplatser
 • referensadressen (den tidigare besökta sidan)
 • datum och tid för din åtkomst
 • tidszonskillnaden till Greenwich Mean Time (GMT)
 • innehållet i begäran (specifik sida)
 • mängden data som överförs
 • åtkomststatus och HTTP-statuskod

Om informationen inte tillhandahålls, går det inte att komma åt våra webbplatser eller så går det bara att göra det i begränsad utsträckning.

Rättslig grund för databehandlingen

Den rättsliga grunden den tillfälliga lagringen av dessa data är artikel 6.1 f i GDPR.

Syfte med databehandling

Systemets temporära lagring av data krävs för att möjliggöra leverans av webbsidor till användarens dator.

Drift och skydd mot attacker (t.ex. DDoS) säkerställs genom att informationen även lagras utöver sessionens varaktighet.

Lagringstid

Loggfilerna på våra webbplatser lagras separat från andra personuppgifter och de tas bort efter 31 dagar.

Användning av cookies som krävs för att webbplatserna ska fungera

Liksom många andra webbplatser använder våra webbplatser ”cookies”. En cookie lagrar små mängder data, till exempel ett ”cookie-ID”. Detta är en unik sträng av tecken som gör det möjligt för webbplatser att associera sidvyer med en specifik webbläsare. En viss webbläsare kan identifieras med sitt cookie-ID.

Vi använder följande cookies som krävs för att webbplatserna ska fungera:

Namn: ref
Leverantör: SoftMaker
Ändamål: Tillhandahållande av kampanjspecifikt innehåll på våra webbplatser, t.ex. efter att ha klickat på en länk i vårt nyhetsbrev.
Varaktighet: 3 dagar

Namn: couponcode
Leverantör: SoftMaker
Ändamål: Tillhandahållande av kampanjspecifika rabatter på våra webbplatser, t.ex. efter att ha klickat på en länk i vårt nyhetsbrev.
Varaktighet: 3 dagar

Namn: country
Leverantör: SoftMaker
Ändamål: Tillhandahållande av landsspecifikt innehåll på våra webbplatser, t.ex. efter att ha klickat på en länk i vårt nyhetsbrev.
Varaktighet: 3 dagar

Namn: phpbb3_deforum_sid / phpbb3_enforum_sid
Leverantör: SoftMaker
Ändamål: Säkerställer att användarens inställningar bevaras vid åtkomst till nya forumsidor.
Varaktighet: 1 år

Namn: phpbb3_deforum_u / phpbb3_enforum_u
Leverantör: SoftMaker
Ändamål: Identifiering av användare som är registrerade i forumet; differentiering mellan gäster och registrerade användare.
Varaktighet: 1 år

Namn: phpbb3_deforum_k / phpbb3_enforum_k
Leverantör: SoftMaker
Ändamål: Sparar en nyckel som används för att automatiskt logga in på forumet.
Varaktighet: 1 år

Namn: 866b6421553f8cfce18ed2a0830d2213
Leverantör: SoftMaker
Ändamål: Säkerställer att användarens inställningar bevaras vid åtkomst till nya sidor.
Varaktighet: fram till slutet av sessionen eller högst 1 år.

Namn: ebf89c0ea287cf36e45eeea1cef5cbd4
Leverantör: SoftMaker
Ändamål: Säkerställer att det valda visningsspråket bevaras vid åtkomst till nya sidor.
Varaktighet: fram till slutet av sessionen eller högst 1 år.

Namn: SoftMakerLogin
Leverantör: SoftMaker
Ändamål: Sparar en nyckel som används för att automatiskt logga in i webbutiken.
Varaktighet: 10 år

Namn: secure_cart
Leverantör: SoftMaker
Syfte: Lagrar innehållet i kundvagnen i webbutiken.
Varaktighet: fram till slutet av sessionen eller högst 1 år.

Namn: PHPSESSID
Leverantör: SoftMaker
Syfte: Lagrar användarens input i en onlineundersökning.
Varaktighet: fram till slutet av sessionen eller högst 1 år.

Namn: YII_CSRF_TOKEN
Leverantör: SoftMaker
Syfte: Teknisk cookie för att förhindra frågeförfalskning mellan webbplatser i online-undersökningar.
Varaktighet: fram till slutet av sessionen eller högst 1 år.

Du kan när som helst ta bort cookies i din webbläsare och du kan konfigurera alla vanliga webbläsare så att cookies i allmänhet inte lagras. Om du inaktiverar inställningen av cookies kanske du inte kan använda alla funktioner på våra webbplatser.

Rättslig grund för databehandlingen

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av cookies som krävs för att webbplatserna ska fungera är artikel 6.1 f i GDPR.

Registrering för vårt nyhetsbrev och för att erhålla produkter

Du kan registrera dig på våra webbplatser, till exempel för att få vårt gratis nyhetsbrev eller för att få gratis eller avgiftsbaserade produkter. När vi hanterar våra kunduppgifter centralt i en lista i vår webbutiks databas, skapas ett kundkonto i vår webbutik under processen.

Då måste du lämna vissa personuppgifter. Du kan identifiera vilka personuppgifter det rör genom att ange indatamasken som visas under registreringen. Förutom de synliga posterna samlas och lagras din IP-adress samt datum och tid för åtkomst. Vi behöver denna ytterligare information för att kunna spåra eventuellt missbruk via en e-postadress och därmed för vårt rättsliga skydd.

Dessutom lagrar vi vilka produkter du har beställt, inklusive alla associerade produktnycklar eller serienummer, om tillämpligt. Detta ökar webbplatsernas användarvänlighet eftersom du kan hämta denna information senare i vårt kundcenter.

Om dessa data inte tillhandahålls kommer registreringen inte att kunna ske.

Rättslig grund för databehandlingen

Den rättsliga grunden för behandling av dessa data är artikel 6.1 f i GDPR.

Lagringstid

Personuppgifter lagras endast så länge som är nödvändigt för att uppnå tidigare nämnda syfte, såvida inte lagar eller myndighetsbestämmelser kräver en längre lagringsperiod.

Beställningar i vår webbutik

På våra webbplatser kan du göra beställningar via vår webbutik.

Om du vill göra beställningar via vår webbutik måste du ha ett kundkonto i vår onlinebutik. Du kan skapa ett kundkonto genom att registrera dig med dina uppgifter under beställningsprocessen. Då måste du lämna vissa personuppgifter. Du kan ta reda på relevanta personuppgifter under ”Registrera dig för nyhetsbrevet och för att skaffa produkter” ovan.

När du gör beställningar via vår onlinebutik, registrerar vårt system en rad personuppgifter. Du kan identifiera de personuppgifter det rör sig om via indatamaskarna som visas när du gör en beställning. Förutom de synliga posterna samlas och lagras din IP-adress samt datum och tid för åtkomst.

Dessutom lagrar vi vilka produkter du har beställt, inklusive alla associerade produktnycklar eller serienummer, om tillämpligt.

För att vår webbshop ska fungera korrekt är det också nödvändigt att ställa in vissa cookies på din dator. För mer information om de specifika relevanta cookies, se ”Användning av cookies som är nödvändiga för att webbplatserna ska fungera” ovan.

Om uppgifterna inte tillhandahålls är det inte möjligt att göra beställningar i vår onlinebutik.

Rättslig grund för databehandlingen

Den rättsliga grunden för behandling av dessa data är artikel 6.1 b och artikel 6.1 c i GDPR.

Syfte med databehandling

Behandlingen av uppgifterna är nödvändig för att uppfylla avtalsenliga, juridiska och lagstadgade skyldigheter.

Lagringstid

Uppgifterna lagras så länge som det är nödvändigt för att uppfylla alla avtalsenliga, juridiska och lagstadgade skyldigheter.

Distribution av vårt nyhetsbrev

På våra webbplatser kan du prenumerera på ett gratis nyhetsbrev. När du prenumererar på nyhetsbrevet överförs data från indatamasken till oss och lagras. Förutom de synliga posterna skickas och lagras din IP-adress samt datum och tid för åtkomst.

Vi skickar ett bekräftelsemeddelande till den e-postadress du anger under registreringen som en del av vår dubbla registreringsprocess. Med denna bekräftelse e-post verifierar vi att du är den faktiska ägaren av e-postadressen och samtycker till att få nyhetsbrevet. Om du klickar på bekräftelselänken i e-postmeddelandet kommer du att registreras i vårt system med dina personuppgifter. För mer information om denna registreringsprocess, se ”Registrera dig för nyhetsbrevet och för att få produkter” ovan.

Om du köper produkter eller tjänster via våra webbplatser eller begär gratis produkter eller tjänster och anger din e-postadress, förbehåller vi oss rätten att använda den för att skicka vårt nyhetsbrev. Detta sker i enlighet med vårt legitima intresse att kontakta våra användare för reklamsyften, vilket är rådande vid intresseavvägning.

Du kan avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev när som helst. Nyhetsbrevet innehåller en länk för att avsluta prenumerationen. Du kan också instruera oss på andra sätt, till exempel via e-post eller kontaktformulär, att sluta skicka vårt nyhetsbrev.

Om uppgifterna inte tillhandahålls är det inte möjligt att skicka nyhetsbrevet.

Rättslig grund för databehandlingen

Om du har prenumererat på nyhetsbrevet är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna artikel 6.1 a i GDPR.

Om du får nyhetsbrevet efter att du köpt produkter eller tjänster eller efter att ha fått gratis produkter eller tjänster är den rättsliga grunden för behandling av uppgifterna artikel 6.1 f i GDPR.

Syfte med databehandling

Bearbetning av data från indatamasken stöder distributionen av vårt nyhetsbrev.

Lagring av IP-adressen samt datum och tid för åtkomst tjänar till att dokumentera ditt samtycke till att få nyhetsbrevet och för att kunna spåra eventuellt missbruk av en e-postadress, och därmed för vårt rättsliga skydd.

Lagringstid

Personuppgifter lagras endast så länge som är nödvändigt för att uppnå tidigare nämnda syfte, såvida inte lagar eller myndighetsbestämmelser kräver en längre lagringsperiod.

Kontakta via e-post eller kontaktformulär

Om du kontaktar oss via e-post eller via ett av våra kontaktformulär kommer vissa personuppgifter att samlas in och lagras av oss.

Kontakt via ett kontaktformulär: Du kan identifiera vilka personuppgifter detta är genom att granska inmatningsmasken som visas på kontaktformuläret. Förutom de synliga posterna samlas och lagras din IP-adress samt datum och tid för åtkomst.

Kontakt per e-post: Om du kontaktar oss via e-post kommer personuppgifterna som samlas in och lagras av oss att vara det fullständiga e-postmeddelande som du skickar till oss.

Om personuppgifterna inte tillhandahålls är kontakt via e-post eller kontaktformulär ej möjligt.

Rättslig grund för databehandlingen

Den rättsliga grunden för behandling av dessa data är artikel 6.1 f i GDPR.

Syfte med databehandling

Behandlingen av personuppgifter från inmatningsmask eller från ett e-postmeddelande stöder behandlingen av kontakten.

Lagringen av IP-adressen samt datum och tid för åtkomst gör att vi därefter kan spåra eventuellt missbruk av en e-postadress och därmed tjäna vårt rättsliga skydd.

Lagringstid

Personuppgifter lagras endast så länge som är nödvändigt för att uppnå tidigare nämnda syfte, såvida inte lagar eller myndighetsbestämmelser kräver en längre lagringsperiod.

Betygsätt kundtjänstsvar

De e-postsvar du får från vår kundtjänst innehåller ofta ett alternativ för att bedöma svarets kvalitet genom att klicka på en länk. Om du klickar på den här länken öppnas din webbläsare och öppnar en sida som lagrar ditt betyg på vår server.

Utöver ditt betyg kommer följande data att överföras till oss och lagras:

 • Tid och tidszon för åtkomst.
 • Ett ID som gör att vi kan associera ditt betyg med kundtjänstfrågan och vårt svar.
 • Din förkortade IP-adress.

Om uppgifterna inte tillhandahålls kan kundtjänstsvar inte bedömas på detta sätt.

Rättslig grund för databehandlingen

Den rättsliga grunden för behandling av dessa data är artikel 6.1 f i GDPR.

Syfte med databehandling

Betyget bearbetas för att utvärdera och förbättra kvaliteten på vår kundservice.

Lagring av IP-adressen, tiden och tidszonen för åtkomst förhindrar missbruk av vår betygsättningsfunktion.

Lagringstid

Uppgifterna lagras så länge som det är nödvändigt för att uppfylla tidigare nämnda syften.

Tillhandahållande av våra diskussionsforum

Du kan registrera dig i vårt diskussionsforum för att lägga upp och växla meddelanden med andra forumanvändare.

Då måste du lämna vissa personuppgifter. Du kan identifiera vilka personuppgifter det rör genom att ange indatamasken som visas under registreringen. Förutom de synliga posterna samlas och lagras din IP-adress samt datum och tid för åtkomst.

Om du lägger upp en kommentar på våra diskussionsforum, kommer ditt användarnamn och datum och tid för publicering att sparas och publiceras utöver det innehåll som var synligt när du skrev in kommentaren. Vi lagrar också din IP-adress.
Även när du cachelagrar inlägg som ett utkast eller när du skapar meddelanden för andra forumanvändare, lagras data som var synliga när du skrev dem och din IP-adress.

För att vår forumprogramvara ska fungera korrekt är det också nödvändigt att ställa in vissa cookies på din dator. För mer information om de specifika relevanta cookies, se ”Användning av cookies som är nödvändiga för att webbplatserna ska fungera” ovan.

Om informationen inte tillhandahålls, går det inte att använda våra diskussionforum eller så går det bara att göra det i begränsad utsträckning.

Rättslig grund för databehandlingen

Den rättsliga grunden för behandling av dessa data är artikel 6.1 a och artikel 6.1 f i GDPR.

Syfte med databehandling

Syftet med databehandlingen är att tillhandahålla våra diskussionsforum, förhindra missbruk av dem och tillhandahålla rättsligt skydd om inlägg eller meddelanden innehåller intrång i innehållet.

Lagringstid

Personuppgifter lagras endast så länge som är nödvändigt för att uppnå tidigare nämnda syfte, såvida inte lagar eller myndighetsbestämmelser kräver en längre lagringsperiod.

Tillhandahållande av kommentarsfunktionen på vår blogg

Du kan lägga upp kommentarer på vår blogg.

Då måste du lämna vissa personuppgifter. Du kan identifiera vilka personuppgifter som är relevanta för den inmatningsmask som syns när du skriver in kommentaren. Förutom innehållet som var synligt när du skrev in kommentaren sparas och publiceras datum och tid för publicering. Vi lagrar också din IP-adress.

Om uppgifterna inte tillhandahålls är det inte möjligt att lägga upp kommentarer på vår blogg.

Rättslig grund för databehandlingen

Den rättsliga grunden för behandling av dessa data är artikel 6.1 a och artikel 6.1 f i GDPR.

Syfte med databehandling

Syftet med databehandlingen är att tillhandahålla kommentarfunktionen i vår blogg, för att förhindra missbruk och tillhandahålla rättsligt skydd om kommentarer innehåller kränkande innehåll.

Lagringstid

Personuppgifter lagras endast så länge som är nödvändigt för att uppnå tidigare nämnda syfte, såvida inte lagar eller myndighetsbestämmelser kräver en längre lagringsperiod.

Onlineundersökningar med LimeSurvey

Vi använder LimeSurvey med öppen källkod på våra webbplatser för att förse våra kunder med onlineundersökningar. LimeSurvey drivs med våra egna webbservrar. LimeSurvey överför inga data till servrar utanför vår kontroll.

Om du öppnar en undersökning på våra webbplatser överförs dina personuppgifter till vårt system. Dessa uppgifter kommer att innehålla åtminstone din IP-adress samt datum och tid för åtkomst, liksom alla andra personuppgifter om så önskas i respektive undersökning. Du kan identifiera vilka personuppgifter som är relevanta för den inmatningsmask som syns när du deltar i en undersökning.

Ska LimeSurvey fungera korrekt är det också nödvändigt att ställa in vissa cookies på din dator. För mer information om de specifika relevanta cookies, se ”Användning av cookies som är nödvändiga för att webbplatserna ska fungera” ovan.

Om uppgifterna inte tillhandahålls kommer det inte att vara möjligt att delta i onlineundersökningar på våra webbplatser.

Rättslig grund för databehandlingen

Den rättsliga grunden för behandling av dessa data är artikel 6.1 f i GDPR.

Syfte med databehandling

Syftet med behandlingen av data från inmatningsmask är att bättre förstå våra användares krav och att förbättra våra erbjudanden på ett riktat sätt.

Lagring av IP-adress samt datum och tid för åtkomst förhindrar missbruk av våra onlineundersökningar.

Lagringstid

Personuppgifter lagras endast så länge som är nödvändigt för att uppnå tidigare nämnda syfte, såvida inte lagar eller myndighetsbestämmelser kräver en längre lagringsperiod.

Webbplatsens trafikstatistik med Matomo

Vi använder programvaran Matomo med öppen källkod på våra webbplatser för att samla in trafikstatistik. Matomo drivs med våra egna webbservrar. Matomo överför inga data till servrar utanför vår kontroll.

Vi förbättrar dataskyddet genom att låta Matomo förkorta IP-adresserna för besökare på våra webbplatser.

Matomo behandlar inte dina data utan ditt samtycke. Med ditt samtycke lagrar Matomo följande statistikcookies på din dator, vilket gör det möjligt för oss att analysera din användning av våra webbplatser:

Namn: _pk_id...
Leverantör: SoftMaker
Ändamål: Används för att associera flera besök på våra webbplatser från samma enhet med en och samma post.
Varaktighet: 13 månader

Namn: _pk_ses...
Leverantör: SoftMaker
Syfte: Cookie för kortvarig lagring av data.
Varaktighet: 30 minuter

Varje gång en registrerad person besöker en av våra webbplatssidor som använder Matomo, uppmanas webbläsaren att överföra data till våra tjänster i analyssyfte.

Om du samtycker till att Matomo samlar in trafikstatistik, kommer informationen som genereras av kakorna om din användning av webbplatsen, t.ex.

 • IP-adressen och/eller värdnamnet på din dator,
 • namnet, språket och versionen av din webbläsare,
 • operativsystemet som du besöker webbplatsen på,
 • referensadressen (den tidigare besökta sidan),
 • datum och tid för din åtkomst,

kommer att överföras till våra servrar och lagras där med den förkortade IP-adressen.

Om uppgifterna inte tillhandahålls kan vi inte samla in statistik med Matomo om dina besök på våra webbplatser. Du kan fortsätta att använda våra webbplatser i det här fallet.

Du kan förhindra att Matomo behandlar information om din användning av våra webbplatser genom att avmarkera följande kryssruta:

Om du avmarkerar kryssrutan ställs följande cookie in med värdet 0:

Namn: stats_allowed
Leverantör: SoftMaker
Ändamål: Sparar om du godkänner insamlingen av data för webbplatsens trafikstatistik och inställningen av statistikcookies.
Varaktighet: 2 år

Detta förhindrar framtida insamling av dina data när du besöker våra webbplatser. Denna cookie är endast giltig i den här webbläsaren för en av våra webbplatser åt gången, och den lagras på din dator.

Vi respekterar din integritet: Om du har aktiverat alternativet ”Spåra inte” i din webbläsare, kommer ditt besök inte att spåras av Matomo, även om du har markerat den tidigare nämnda kryssrutan.

Rättslig grund för databehandlingen

Den rättsliga grunden för behandling av användares personuppgifter är artikel 6.1 a i GDPR.

Lagringstid

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för våra bokföringsändamål. Den genererade statistiken och underliggande data raderas inte.

Förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering

Vi använder i allmänhet inte automatiserat beslutsfattande för upprättande och genomförande av affärsrelationer.

Överföring av data till tredje part

Om inte annat anges ovan, kommer personuppgifter inte att överföras till tredje part, utom när:

 • det finns en rättslig skyldighet att vidarebefordra uppgifterna.
 • En domstol med behörig jurisdiktion eller en brottsbekämpande myndighet beslutar om vidarebefordran av uppgifterna.
 • Det är nödvändigt att vidarebefordra uppgifterna för att hävda, utöva eller försvara rättsanspråk.

Återkallande av samtycke

Inom ramen för de rättsliga bestämmelserna har du alltid möjlighet att dra tillbaka ditt samtycke till den framtida behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill göra detta måste du kontakta oss via e-postadressen som nämns under ”Kontaktuppgifter för frågor om vår sekretesspolicy”.

Vi vill påpeka att behandlingen av dina personuppgifter, som vi har utfört på grundval av ditt givna samtycke tills du återkallar det, inte kommer att påverkas av återkallandet och förblir lagligt.

Rätten till åtkomst, rättelse, radering, begränsning av behandling, invändning mot behandling och dataportabilitet

Du har rätt att inom ramen för de rättsliga bestämmelserna erhålla information från oss om dina personuppgifter som behandlas av oss, liksom rätten att kräva rättelse, radering, begränsning av behandlingen och rätten att invända mot behandling och dataportabilitet. De exakta förhållandena under vilka du har rätt till de ovan nämnda rättigheterna finns i artiklarna 15 till 21 GDPR och punkterna 34, 35 och 37 i BDSG (tyska federala dataskyddslagen). Om du vill utöva en eller flera av ovanstående rättigheter, ska du kontakta oss via e-postadressen som nämns under ”Kontaktuppgifter för frågor angående vår sekretesspolicy”.

Rätt att överklaga

Inom ramen för de rättsliga bestämmelserna har du rätt att lämna in klagomål angående dataskydd till den ansvariga tillsynsmyndigheten. Det bayerska statskontoret för dataskydd, som du kan nå via www.lda.bayern.de, ansvarar för oss.

Sekretesspolicy angående vår användning av PayPal

Vi har integrerat online-betaltjänsten PayPal som ett av de tillgängliga betalningsalternativen i vår onlinebutik på våra webbplatser.

PayPals operativa företag i Europa är PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

Om en registrerad väljer PayPal som betalningsalternativ under beställningsprocessen i vår onlinebutik överförs den registrerades uppgifter automatiskt till PayPal. Genom att välja PayPal som betalningsalternativ samtycker den registrerade till överföring av personuppgifter som krävs för att behandla betalningen. Denna information kan innehålla för- och efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, beställda produkter inklusive priser och annan information som krävs för betalningsbearbetning och bedrägeribekämpning.

PayPal kan dela personuppgifter med banker, kreditföretag, dotterbolag och underleverantörer.

En registrerad kan dra tillbaka sitt samtycke till PayPals behandling av personuppgifter när som helst genom att skicka ett meddelande till PayPal. Sådan återkallelse påverkar inte personuppgifter som måste överföras och behandlas för betalningsbehandling eller som måste förvaras på grund av lagbestämmelser.

PayPal sekretesspolicy informerar dig om PayPals insamling, behandling och användning av personuppgifter.

Kontaktuppgifter för frågor om vår sekretesspolicy

Om du vill utöva dina dataskyddsrättigheter, eller om du har frågor om denna sekretesspolicy eller vårt dataskyddsbeteende, ska du kontakta oss via e-post på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tack.

Produkten har lagts till i kundvagnen.