Allmänna villkor

1. Tillämplighet

Följande allmänna villkor, i den form som gäller vid tidpunkten för beställningen, gäller för affärsförhållandet mellan SoftMaker Software GmbH (”SoftMaker”) och beställaren. SoftMaker Software GmbH erkänner inte några av den beställande partens villkor som avviker från ovanstående såvida inte SoftMaker Software GmbH har uttryckligen samtyckt till deras giltighet.

2. Ingående av avtalet och återkallande

När SoftMaker tar emot en beställning får du en bekräftelse på att beställningen har mottagits. Eftersom det är en automatiskt genererad bekräftelse av mottagande är det icke-bindande. Godkännandet av en beställning av SoftMaker sker först när varorna har skickats eller nedladdningen har tillhandahållits. SoftMaker förbehåller sig rätten att återkalla en beställning baserat på typografiska fel, tryck- eller beräkningsfel på sin webbplats.

Om en av SoftMakers leverantörer inte levererar beställda varor till SoftMaker Software GmbH trots en avtalsenlig skyldighet, har SoftMaker också rätt att dra sig ur kontraktet. I detta fall informeras den beställande parten omedelbart att den beställda produkten inte är tillgänglig. Alla köpeskillingar som redan betalats återbetalas omedelbart.

3. Annulleringspolicy

För avtal som vi ingår med konsumenter som uteslutande använder medel för fjärrkommunikation (som telefon eller internet) gäller följande annulleringspolicy:

BÖRJAN AV ANNULLERINGSPOLICYN

Rätt till annullering

Du har rätt att annullera detta avtal inom 14 dagar utan att ange en anledning.

Annulleringsperioden är fjorton dagar från datumet

 • då avtalet ingicks (för nedladdning av digitalt innehåll).

 • du eller din utsedda tredje part – inte leveranspersonal – tar besittningen av varorna (när varor köps, i enlighet med avsnitt 90 i BGB (tyska civillagen)).

Om du vill utöva din rät till annullering måste du informera oss på

 • SoftMaker Software GmbH
  Kronacher Str. 7
  90427 Nürnberg
  Tyskland
  Telefon +49 (911) 936-3860
  Fax +49 (911) 30 37 96
  E-postadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

genom att göra tydligt förklara (t.ex. via ett brev som skickas per post, fax eller e-post) att du vill dra dig ur avtalet. Du kan göra det med hjälp av det beställningsformulär som vi skickar till dig när du gör din beställning. Men du måste inte använda detta formulär.

Det räcker med att du skickar ditt meddelande om att du vill utöva din annulleringsrätt innan annulleringsperioden löper ut.

Konsekvenser av avbokning

Om du annullerar detta avtal kommer vi att återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive fraktkostnader (med undantag av extrakostnader om du valde en annan leveransmetod än den billiga standardfrakt som vi erbjuder), senast fjorton dagar från det datum då vi får meddelandet om din annullering av detta avtal. Vi gör återbetalningen med samma betalningsmetod som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida annat inte uttryckligen överenskommits med dig. Du kommer inte att debiteras några avgifter för återbetalningen.

Vi kan välja att genomföra återbetalningen först när vi har tagit emot de returnerade varorna, eller när du har visat att du har returnerat varorna, beroende på vad som inträffar först.

Du måste returnera varorna till oss omedelbart och alltid senast fjorton dagar efter det att du informerar oss om din avsikt att annullera detta avtal. Tidsfristen anses uppfylld så länge du skickar varorna innan de 14 dagarna hinner förflyta. Du står för direktkostnaderna av att returnera varorna.

Du måste endast betala för minskning av värdet på varorna om det visar sig att denna värdeminskning orsakas av hantering utöver det som krävs för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

SLUT AV ANNULLERINGSPOLICYN

”Fraktuppsamlingar” och delvis betalda transporter accepteras generellt sett inte.

4. Leveransperioder

Specificerade leveransdatum är inte bindande, utom i undantagsfall där leverans vid ett visst datum är garanterat.

5. Överföring av risk

Oavsett om den beställande parten är en konsument eller inte, så överförs risken generellt sett till den beställande parten endast efter att den beställande parten tar emot varorna.

6. Förfallodatum och betalning, dröjsmålsränta

Inköpspriset ska betalas omedelbart vid leverans av varorna. Om beställaren inte betalar har SoftMaker rätt att debitera dröjsmålsränta på 5 % över Deutsche Bundesbanks publicerade basräntan. Om SoftMaker ådrar sig bevisligen högre kostnader har SoftMaker rätt att göra anspråk på dem.

Om en bank inte kan genomföra en direktdebitering (överföring av medel) till SoftMaker på grund av fel hos beställaren (till exempel brist på medel, falska eller felaktiga kontouppgifter), är den beställande parten skyldig att kompensera SoftMaker för eventuella resulterande skador (återbetalningsavgifter och andra faktiska kostnader).

7. Kompensation och kvarhållning

Endast beställande parter med motkrav som är juridiskt bindande eller erkända av SoftMaker Software GmbH har rätt till kompensation. Dessutom kan beställande parter som har rätt att utöva kvarhållningsrätt endast göra det i den utsträckning som motkravet bygger på samma avtalsförhållande.

8. Återtagandeförbehåll

De levererade varorna ska förbli tillhörande SoftMaker Software GmbH tills alla utestående fordringar mot den beställande parten har lösts fullständigt. Före den slutliga betalningen, tilldelningen eller överlåtelsen av ägande via säkerheter förbjudet. Under perioden för återtagandeförbehåll ska den beställande parten försäkra de varor som vi äger mot brand, vattenskador, stöld och inbrott. Rättigheterna enligt denna försäkring ska tilldelas oss. Vi accepterar detta.

9. Garantier och ansvar

Om varorna har en defekt som kan hänföras till SoftMaker Software GmbH, har SoftMaker rätt att efter eget gottfinnande antingen avhjälpa felet eller ersätta varorna. I händelse av en orimlig försening eller oförmåga att avhjälpa eller ersätta defekta varor, kan beställaren välja att avbryta köpet eller kräva en reducering av inköpspriset.

Anspråk på skadestånd får endast göras om skadan orsakats till följd av otillbörliga avsikter eller grov oaktsamhet av SoftMaker Software GmbH eller dess ombud, skadorna beror på bristen av en garanterad egenskap eller om den tyska produktansvarslagen föreskriver ansvar. För skador i händelse av brott mot en grundläggande skyldighet till följd av ringa vårdslöshet, är potentiella anspråk begränsade till inköpspriset och till skador som uppkommit till följd av upphandlingen av varorna på annat håll. Force majeure och andra avbrott i affärer som inte kan förhindras av oss befriar oss från skyldigheten att leverera.

Ytterligare anspråk från den beställande parten, oavsett juridisk anledning, är undantagna. SoftMaker ansvarar därför inte för skador som inte uppstår i den levererade produkten. Specifikt ska SoftMaker inte hållas ansvariga för förlorade vinster eller andra ekonomiska förluster hos den beställande parten. I den mån SoftMaker Software GmbH:s ansvar utesluts eller begränsas, gäller detta också det personliga ansvaret för dess anställda, representanter och ombud.

Den lagenliga garantiperioden är föremål för lagstadgad begränsning och ska även tillämpas på anspråk på ersättning för följdskador, såvida inte skadeståndskrav görs.

10. Tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online som du hittar under följande länk:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Vi är inte skyldiga att delta i förfaranden med alternativa organ för tvistlösning och kommer inte att delta i sådana förfaranden.

11. Tillämplig lag

Tysk lag gäller för undantag av UNCISG (FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor). Platsen för fullgörande och exklusiv jurisdiktion är Nürnberg, Tyskland.