SoftMaker logo

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

De volgende algemene voorwaarden, in de vorm geldig ten tijde van plaatsing van de bestelling, zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen SoftMaker Software GmbH (“SoftMaker”) en de bestellende partij. SoftMaker Software GmbH erkent geen voorwaarden van de besteller die hiervan afwijken, tenzij SoftMaker Software GmbH uitdrukkelijk schriftelijk instemt met de geldigheid ervan.

2. Sluiting van de overeenkomst en herroeping van de overeenkomst

Zodra SoftMaker een bestelling ontvangt, ontvangt u een bevestiging dat de bestelling is ontvangen. Omdat het een automatisch gegenereerd ontvangstbewijs is, is dit niet bindend. De acceptatie van een bestelling door SoftMaker vindt pas plaats nadat de goederen zijn verzonden of de download is geleverd. SoftMaker behoudt zich het recht voor om zich terug te trekken uit een bestelling op basis van typografische, druk- of rekenfouten op de website.

Indien een leverancier van SoftMaker de bestelde goederen ondanks een contractuele verplichting niet aan SoftMaker Software GmbH levert, heeft SoftMaker ook het recht om zich terug te trekken. In dat geval wordt de besteller onmiddellijk op de hoogte gebracht van het feit dat het bestelde product niet beschikbaar is. De eventueel reeds betaalde aankoopprijs wordt onmiddellijk terugbetaald.

3. Annuleringsbeleid

Voor overeenkomsten die wij met consumenten sluiten die uitsluitend gebruik maken van communicatiemiddelen op afstand geldt het volgende annuleringsbeleid:

AANVANG VAN HET ANNULERINGSBELEID

Recht op annulering

U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De opzegtermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum

 • waarop de overeenkomst is gesloten (voor het downloaden van digitale inhoud).

 • u of uw aangewezen derde - geen bezorger - de goederen in ontvangst neemt (bij de aankoop van de goederen, volgens § 90 Duits Burgerlijk wetboek).

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen via het volgende adres

 • SoftMaker Software GmbH
  Kronacher Str. 7
  90427 Nürnberg
  Duitsland
  Tel +49-911-936 3860
  Fax +49-911-30 37 96
  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

met een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld in een brief, fax of e-mail) van uw voornemen om het contract op te zeggen. U kunt dit doen met behulp van het voorbeeldformulier voor het annuleren van uw bestelling dat wij u toesturen wanneer u uw bestelling plaatst. Het gebruik van dit formulier is niet verplicht.

Om te voldoen aan de annuleringstermijn is het voldoende dat u uw bericht betreffende de uitoefening van uw annuleringsrecht vóór het verstrijken van de annuleringstermijn stuurt.

Gevolgen van de annulering

Als u dit contract opzegt, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten als u kiest voor een andere wijze van levering dan de goedkope standaardverzending die wij aanbieden), uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Wij doen de terugbetaling op dezelfde wijze als bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. Er worden u geen kosten in rekening gebracht voor de terugbetaling.

We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen, of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen na de datum waarop u ons in kennis heeft gesteld van uw voornemen om deze overeenkomst te annuleren, aan ons te retourneren. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd zolang u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van twee weken verstuurt. U draagt de directe kosten voor het terugsturen van de goederen.

U moet alleen betalen voor een eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering aantoonbaar wordt veroorzaakt door een behandeling die verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de functie van de goederen vast te stellen.

EINDE VAN HET ANNULERINGSBELEID

“Zendingen onder rembours” en gedeeltelijk betaalde zendingen worden over het algemeen niet geaccepteerd.

4. Leveringstermijnen

Gespecificeerde levertermijnen zijn niet bindend, behalve in uitzonderlijke gevallen waarin levering op een bepaalde datum gegarandeerd is.

5. Overdracht van risico’s

Ongeacht of de besteller al dan niet een consument is, gaat het risico in de regel pas over op de besteller nadat de besteller de goederen heeft ontvangen.

6. Vervaldatum en betaling, wanbetaling

De aankoopprijs is onmiddellijk na levering van de goederen verschuldigd. Indien de besteller in gebreke blijft, heeft SoftMaker het recht om vertragingsrente in rekening te brengen tegen een percentage van 5% boven de gepubliceerde basisrente van de Deutsche Bundesbank. Indien SoftMaker aantoonbaar hogere schade bij verzuim lijdt, heeft SoftMaker het recht deze te vorderen.

Indien een bank een automatische incasso (overschrijving) aan SoftMaker niet nakomt door de schuld van de besteller (bijvoorbeeld gebrek aan geld, valse of foutieve rekeninginformatie), is de besteller verplicht SoftMaker schadeloos te stellen voor de daaruit voortvloeiende schade (kosten voor teruggave van de incasso en andere werkelijke kosten).

7. Compensatie en retentie

Alleen bestellers met tegenvorderingen die juridisch bindend of door SoftMaker Software GmbH erkend zijn, hebben het recht op compensatie. Bovendien kunnen bestellers die het recht van retentie kunnen uitoefenen, dit alleen doen in de mate dat de tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

8. Retentie van eigendom

Tot de volledige betaling van alle openstaande vorderingen op de besteller blijven de geleverde goederen eigendom van SoftMaker Software GmbH. Voorafgaand aan de laatste betaling, is de overdracht of overdracht van eigendom door middel van zekerheidsstelling verboden. Gedurende de periode van retentie van eigendom dient de besteller de goederen van ons te verzekeren tegen brand, water, diefstal en inbraak. De rechten uit hoofde van deze verzekering worden aan ons overgedragen. Wij aanvaarden deze overdracht.

9. Garanties en aansprakelijkheid

Indien de goederen een gebrek vertonen dat aan SoftMaker Software GmbH te wijten is, heeft SoftMaker het recht om naar eigen goeddunken het gebrek te verhelpen of de goederen te vervangen. In geval van onredelijke vertraging of onvermogen om de gebrekkige goederen te herstellen of te vervangen, kan de besteller de aankoop annuleren of een vermindering van de aankoopprijs eisen.

Schadeclaims kunnen alleen worden ingediend als de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van SoftMaker Software GmbH of haar vertegenwoordigers, als de schade te wijten is aan het ontbreken van een gegarandeerd kenmerk of als de Duitse productaansprakelijkheidswet de aansprakelijkheid voorschrijft. Voor schade in geval van een schending van een hoofdverplichting door eenvoudige nalatigheid zijn mogelijke vorderingen beperkt tot het bedrag van de koopprijs en tot de schade als gevolg van de aankoop van de goederen elders. Overmacht en andere niet door ons te voorkomen bedrijfsonderbrekingen ontslaan ons van de verplichting tot levering.

Verdere aanspraken van de besteller, om welke rechtsgrond dan ook, zijn uitgesloten. SoftMaker is derhalve niet aansprakelijk voor schade die niet in het geleverde artikel zelf ontstaat. SoftMaker is met name niet aansprakelijk voor winstderving of andere financiële schade van de koper. Voor zover de aansprakelijkheid van SoftMaker Software GmbH uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van haar medewerkers, vertegenwoordigers en agenten.

De wettelijke garantietermijn is onderhevig aan wettelijke beperkingen en geldt ook voor vorderingen tot vergoeding van gevolgschade, tenzij er aanspraak op onrechtmatige daad wordt gemaakt.

10. Toepasselijke wetgeving

Met uitsluiting van het UNCISG (Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken) is het Duitse recht van toepassing. De plaats van uitvoering en jurisdictie is Neurenberg, Duitsland.

Dank je.

Het product is toegevoegd aan het winkelwagentje