Instalowanie pakietu SoftMaker Office dla systemu Linux

Pakiet SoftMaker Office NX zawiera zestaw aplikacji 64-bitowych, których można używać z 64-bitowymi (x86_64, amd64) dystrybucjami systemu Linux. Dystrybucje 32-bitowe nie są obsługiwane.

Przetestowaliśmy SoftMaker Office NX z najnowszymi wersjami następujących dystrybucji i zalecamy wybranie jednej z nich:

Informacje o sposobie instalacji w innych systemach można znaleźć tutaj.

Pakiet SoftMaker Office NX dla systemu Linux można zainstalować na dwa sposoby:

  1. Za pośrednictwem repozytorium SoftMaker: ta metoda instalacji jest zalecana w przypadku korzystania z systemu Linux opartego na dystrybucji DEB lub RPM. Wystarczy jednokrotnie dodać repozytorium SoftMaker do systemu Linux, a następnie aktualizacje będą odbierane automatycznie.
  2. Przez pobranie z naszego serwera WWW: należy pobrać pakiet SoftMaker Office i zainstalować go ręcznie. Gdy zostanie wydana aktualizacja, należy pobrać nowy pakiet instalacyjny i ponownie zainstalować go ręcznie.

Debian

Zalecane: instalacja za pośrednictwem repozytorium SoftMaker

W przypadku korzystania z repozytorium SoftMaker instalacja i utrzymywanie aktualności pakietu SoftMaker Office są łatwe.

Aby skonfigurować repozytorium i zainstalować SoftMaker Office, otwórz okno powłoki lub terminala i wpisz następujące polecenia:

su -
mkdir -p /etc/apt/keyrings
wget -qO- https://shop.softmaker.com/repo/linux-repo-public.key | gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/softmaker.gpg
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/softmaker.gpg] https://shop.softmaker.com/repo/apt stable non-free" > /etc/apt/sources.list.d/softmaker.list
apt update
apt install softmaker-office-nx

Po skonfigurowaniu w systemie automatycznych aktualizacji menedżer pakietów Linux automatycznie będzie utrzymywać aktualność oprogramowania SoftMaker Office.

Jeśli w systemie nie korzystasz z automatycznych aktualizacji, możesz zaktualizować SoftMaker Office do najnowszej dostępnej wersji, wpisując następujące polecenia:

su -
apt update
apt upgrade

Alternatywa: instalacja ręczna

Po pierwsze pobierz pakiet instalacyjny .deb oprogramowania SoftMaker Office:

Pobierz

Aby zainstalować SoftMaker Office, otwórz okno powłoki lub terminala i wpisz następujące polecenia:

su -
apt update
apt install -f ./softmaker-office-nx_1214-01_amd64.deb

Uwaga: jeśli plik .deb nie został pobrany do bieżącego folderu, zastąp ./ ścieżką do pliku .deb.

Po wydaniu pakietu serwisowego pobierz najnowszy pakiet instalacyjny .deb i zainstaluj go zgodnie z opisem.


Ubuntu, Linux Mint

Zalecane: instalacja za pośrednictwem repozytorium SoftMaker

W przypadku korzystania z repozytorium SoftMaker instalacja i utrzymywanie aktualności pakietu SoftMaker Office są łatwe.

Aby skonfigurować repozytorium i zainstalować SoftMaker Office, otwórz okno powłoki lub terminala i wpisz następujące polecenia:

sudo -i
mkdir -p /etc/apt/keyrings
wget -qO- https://shop.softmaker.com/repo/linux-repo-public.key | gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/softmaker.gpg
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/softmaker.gpg] https://shop.softmaker.com/repo/apt stable non-free" > /etc/apt/sources.list.d/softmaker.list
apt update
apt install softmaker-office-nx

Po skonfigurowaniu w systemie automatycznych aktualizacji menedżer pakietów Linux automatycznie będzie utrzymywać aktualność oprogramowania SoftMaker Office.

Jeśli w systemie nie korzystasz z automatycznych aktualizacji, możesz zaktualizować SoftMaker Office do najnowszej dostępnej wersji, wpisując następujące polecenia:

sudo apt update
sudo apt upgrade

Alternatywa: instalacja ręczna

Po pierwsze pobierz pakiet instalacyjny .deb oprogramowania SoftMaker Office:

Pobierz

Aby zainstalować SoftMaker Office, otwórz okno powłoki lub terminala i wpisz następujące polecenia:

sudo apt update
sudo apt install -f ./softmaker-office-nx_1214-01_amd64.deb

Uwaga: jeśli plik .deb nie został pobrany do bieżącego folderu, zastąp ./ ścieżką do pliku .deb.

Po wydaniu pakietu serwisowego pobierz najnowszy pakiet instalacyjny .deb i zainstaluj go zgodnie z opisem.


Manjaro

System Manjaro zawiera pakiet SoftMaker Office NX w swoim repozytorium, więc instalacja jest wyjątkowo łatwa.

Aby zainstalować SoftMaker Office, otwórz okno powłoki lub terminala i wpisz następujące polecenie:

sudo pamac install softmaker-office-nx

Menedżer pakietów systemu Manjaro automatycznie aktualizuje oprogramowanie SoftMaker Office.


Fedora

Zalecane: instalacja za pośrednictwem repozytorium SoftMaker

W przypadku korzystania z repozytorium SoftMaker instalacja i utrzymywanie aktualności pakietu SoftMaker Office są łatwe.

Aby skonfigurować repozytorium, otwórz okno powłoki lub terminala i wpisz następujące polecenie:

sudo wget -qO /etc/yum.repos.d/softmaker.repo https://shop.softmaker.com/repo/softmaker.repo

Jeśli używasz menedżera dnf, w celu zainstalowania pakietu SoftMaker Office wykonaj te polecenia:

sudo -E dnf update
sudo -E dnf install softmaker-office-nx

Jeśli używasz menedżera yum, w celu zainstalowania pakietu SoftMaker Office wykonaj te polecenia:

sudo -E yum update
sudo -E yum install softmaker-office-nx

Jeśli system Fedora monituje o potwierdzenie importu klucza GPG SoftMaker, należy to zrobić.

Po skonfigurowaniu w systemie automatycznych aktualizacji menedżer pakietów Linux automatycznie będzie utrzymywać aktualność oprogramowania SoftMaker Office.

Jeśli w systemie nie korzystasz z automatycznych aktualizacji, możesz zaktualizować SoftMaker Office do najnowszej dostępnej wersji, wpisując następujące polecenia:

– Jeśli używasz yum:

sudo -E yum update

– Jeśli używasz dnf:

sudo -E dnf update

Alternatywa: instalacja ręczna

Nasze pakiety instalacyjne RPM są podpisane cyfrowo. Przed zainstalowaniem pakietu SoftMaker Office pobierz nasz publiczny klucz GPG:

Pobierz

Aby zaimportować klucz GPG, otwórz okno powłoki lub terminala i wpisz następujące polecenie:

sudo rpm --import ./linux-repo-public.key

Uwaga: jeśli klucz GPG nie został pobrany do bieżącego folderu, zastąp ./ ścieżką do pliku klucza.

Jeśli pominiesz ten krok, nadal będzie możliwa instalacja pakietów SoftMaker RPM, ale po wyświetleniu komunikatu o brakującym kluczu GPG trzeba będzie nacisnąć przycisk Ignore (Ignoruj).

Następnie pobierz pakiet instalacyjny RPM oprogramowania SoftMaker Office:

Pobierz

Zainstaluj pakiet, klikając go dwukrotnie.

Po wydaniu pakietu serwisowego pobierz najnowszy pakiet instalacyjny RPM i zainstaluj go ponownie, klikając go dwukrotnie.


openSUSE

Zalecane: instalacja za pośrednictwem repozytorium SoftMaker

W przypadku korzystania z repozytorium SoftMaker instalacja i utrzymywanie aktualności pakietu SoftMaker Office są łatwe.

Aby skonfigurować repozytorium, otwórz okno powłoki lub terminala i wpisz następujące polecenia:

sudo zypper addrepo -f https://shop.softmaker.com/repo/rpm SoftMaker
sudo zypper --gpg-auto-import-keys ref

Potwierdź polecenia, wpisując swoje hasło administratora (użytkownika root).

Po tym wpisz następujące polecenie, aby zainstalować pakiet SoftMaker Office:

sudo -E zypper install softmaker-office-nx

Po skonfigurowaniu w systemie automatycznych aktualizacji menedżer pakietów Linux automatycznie będzie utrzymywać aktualność oprogramowania SoftMaker Office.

Jeśli w systemie nie korzystasz z automatycznych aktualizacji, możesz zaktualizować SoftMaker Office do najnowszej dostępnej wersji, wpisując następujące polecenia:

– Jeśli używasz zypper:

sudo -E zypper update

– Jeśli używasz yum:

sudo -E yum update

– Jeśli używasz dnf:

sudo -E dnf upgrade

Alternatywa: instalacja ręczna

Nasze pakiety instalacyjne RPM są podpisane cyfrowo. Przed zainstalowaniem pakietu SoftMaker Office pobierz nasz publiczny klucz GPG:

Pobierz

Aby zaimportować klucz GPG, otwórz okno powłoki lub terminala i wpisz następujące polecenie:

sudo rpm --import ./linux-repo-public.key

Uwaga: jeśli klucz GPG nie został pobrany do bieżącego folderu, zastąp ./ ścieżką do pliku klucza.

Nie pomijaj tego kroku, ponieważ może to spowodować niepowodzenie instalacji i krótkie wyświetlenie na ekranie jedynie niejasnego komunikatu o błędzie „Internal error” (Błąd wewnętrzny).

Następnie pobierz pakiet instalacyjny RPM oprogramowania SoftMaker Office:

Pobierz

Zainstaluj ten pakiet. W tym celu kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Open with (Otwórz za pomocą), a następnie YaST Software (Oprogramowanie YaST). Naciśnij Accept (Akceptuj), aby rozpocząć instalację.

Po wydaniu pakietu serwisowego można go zainstalować w taki sam sposób.


Instalacja w innych systemach

Jeśli Twojego systemu nie ma na liście i nie możesz uruchomić instalacji zgodnie z powyższymi instrukcjami, zainstaluj pakiet SoftMaker Office przy użyciu naszego pakietu instalacyjnego .tgz.

Po pierwsze pobierz pakiet instalacyjny .tgz oprogramowania SoftMaker Office:

Pobierz

Rozpakuj go:

tar xvzf ./softmaker-office-nx-1214-amd64.tgz

Uwaga: jeśli plik .tgz nie został pobrany do bieżącego folderu, zastąp ./ ścieżką do pliku .tgz.

Następnie uruchom znajdujący się w nim skrypt instalacyjny:

./installofficenx

Przywracanie ikon dokumentów

Po zainstalowaniu pakietu SoftMaker Office są do niego przypisywane ikony popularnych formatów dokumentów, takich jak DOCX, XLSX i PPTX. Jeśli jednak komuś nie podoba się nasz styl ikon, może łatwo przywrócić poprzednie ikony, uruchamiając ten skrypt:

sudo /usr/share/officenx/mime/remove_icons.sh

Instalowanie na nośniku USB

Jeśli chcesz mieć pakiet SoftMaker Office NX dla systemu Linux i ważne dokumenty ze sobą poza biurem lub w podróży, możesz skopiować pakiet na dysk flash USB. Taką pamięć USB można później włożyć do dowolnego komputera z systemem Linux (na przykład u znajomych lub w kawiarni internetowej) i uruchomić pakiet SoftMaker Office. Po odłączeniu pamięci USB na komputerze nie pozostają żadne ślady po pakiecie SoftMaker Office.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Zainstaluj SoftMaker Office na wbudowanym dysku twardym komputera z systemem Linux. Umożliwia to normalną pracę z pakietem SoftMaker Office nawet bez pamięci USB.
  2. Utwórz folder w pamięci USB i skopiuj zawartość folderu aplikacji SoftMaker Office (na przykład /usr/share/officenx) do tego folderu:
mkdir /media/disk/officenx (zastąp /media/disk ścieżką pamięci USB)
cd /usr/share/officenx
cp -Rv * /media/disk/officenx (zastąp /media/disk ścieżką pamięci USB)
  1. Utwórz plik o nazwie portable.txt w tym nowym folderze na dysku flash USB. Jego zawartość jest nieistotna:
cd /media/disk/officenx (zastąp /media/disk ścieżką pamięci USB) 
touch portable.txt

Plik portable.txt jest tylko „plikiem znacznikowym”, który informuje SoftMaker Office, że powinien działać w trybie przenośnym i nie pozostawiać żadnych plików konfiguracyjnych w systemie operacyjnym hosta.

  1. Następnie uruchom program TextMaker:
./textmaker

Program TextMaker utworzy folder /media/disk/officenx/SoftMaker i skopiuje do niego domyślne szablony dokumentów oraz pliki konfiguracyjne. Powinno to zająć około trzydziestu sekund. Po tym zostanie uruchomiony program TextMaker.

Instalacja będzie wówczas zakończona.

Jeśli chcesz, możesz jeszcze skopiować dodatkowe dokumenty i szablony na dysk flash USB. Umieść dokumenty w folderze /media/disk/officenx/SoftMaker. Skopiuj szablony dokumentów do folderów /media/disk/officenx/SoftMaker/TextMaker NX templates i /media/disk/officenx/SoftMaker/PlanMaker NX templates.

Aby uruchomić jeden z programów, otwórz folder SoftMaker Office w pamięci USB i dwukrotnie kliknij wybrany program (textmaker, planmaker lub presentations).