SoftMaker logo

Ogólne warunki i postanowienia

1. Zastosowanie

Niniejsze warunki i postanowienia w formie obowiązującej podczas składania zamówienia dotyczą relacji biznesowych między firmą SoftMaker Software GmbH („SoftMaker”) i strony zamawiającej. Firma SoftMaker Software GmbH nie uznaje żadnych warunków strony zamawiającej, które odbiegają od niniejszych, o ile SoftMaker Software GmbH wyraźnie nie wyrazi na nie zgody w formie pisemnej.

2. Zawarcie umowy oraz odstąpienie od niej

Po otrzymaniu zamówienia firma SoftMaker prześle zamawiającemu potwierdzenie odbioru. Ponieważ potwierdzenie odbioru jest generowane automatycznie, nie jest wiążące. Akceptacja zamówienia przez firmę SoftMaker następuje dopiero w momencie wysłania towarów lub ich udostępnienia do pobrania. Firma SoftMaker zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów typograficznych, drukarskich lub obliczeniowych w jej witrynie internetowej.

Firma SoftMaker ma prawo do odstąpienia od umowy również wtedy, gdy jej dostawca nie dostarczy zamówionych towarów do SoftMaker Software GmbH pomimo zobowiązań umownych. W takiej sytuacji strona zamawiająca zostanie natychmiast poinformowana o niedostępności zamówionych produktów. Wszelkie koszty poniesione w związku z zakupem zostaną natychmiast zwrócone.

3. Zasady anulowania

W przypadku umów zawieranych z konsumentami z wykorzystaniem wyłącznie środków porozumiewania się na odległość (takich jak telefon i Internet) obowiązują następujące zasady anulowania:

POCZĄTEK ZASAD ANULOWANIA

Prawo do anulowania

Kupujący ma prawo do anulowania umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny.

Okres prawa do anulowania umowy wynosi czternaście dni od daty:

 • zawarcia umowy (w przypadku pobierania zawartości cyfrowej),

 • odebrania towarów osobiście lub przez wyznaczoną inną osobę — nie personel dostawcy (jeśli towary są sprzedawane zgodnie z sekcją 90 ogólnoniemieckiego kodeksu cywilnego, BGB).

Aby skorzystać z prawa do anulowania, należy przesyłać na następujący adres

 • SoftMaker Software GmbH
  Kronacher Str. 7
  90427 Nuremberg
  Germany
  telefon +49-911-936 3860
  faks +49-911-30 37 96
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

jednoznaczne oświadczenie (np. w formie listu wysłanego na adres pocztowy, faksu lub e-maila) o zamiarze odstąpienia od umowy. Można w tym celu użyć przykładowego formularza anulowania umowy przesłanego przez nas po złożeniu zamówienia. Skorzystanie z tego formularza nie jest wymagane.

Aby spełnić wymóg dotyczący okresu anulowania, wystarczy przesłać wiadomość dotyczącą wykonania przysługującego prawa do anulowania umowy bezpośrednio przed wygaśnięciem tego okresu.

Skutki anulowania

Anulowanie umowy przez kupującego powoduje zwrot wszystkich otrzymanych od niego płatności, w tym kosztów wysyłki (oprócz kosztów dodatkowych w przypadku wyboru metody dostawy innej niż oferowana przez nas niedroga wysyłka standardowa), nie później niż w ciągu czternastu dni od otrzymania przez nas powiadomienia o anulowaniu umowy. Zwrotu kosztów dokonamy przy użyciu takiej samej metody płatności jak za oryginalną transakcję, o ile nie zostanie to uzgodnione inaczej. Nie pobierzemy żadnych opłat za zwrot płatności.

Możemy wstrzymać zwrot kosztów do czasu otrzymania zwracanych towarów lub potwierdzenia przez klienta zwrotu towarów, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

Towary należy zwrócić natychmiast, w żadnym wypadku nie później niż w ciągu czternastu dni od daty poinformowania nas o zamiarze anulowania umowy. Termin zwrotu uznaje się za dotrzymany, jeśli towary zostaną wysłane przed upływem dwóch tygodni. Bezpośredni koszt zwrotu towarów ponosi kupujący.

Kupujący musi zapłacić za obniżenie wartości towarów tylko wtedy, jeśli obniżenie wartości wynika z obchodzenia się z nimi w inny sposób niż jest to konieczne do oceny właściwości, cech i sposobu działania.

KONIEC ZASAD ANULOWANIA

Wysyłka na koszt odbiorcy i wysyłka częściowo opłacona na ogół nie są akceptowane.

4. Okresy dostawy

Podane daty dostawy nie są wiążące z wyjątkiem sytuacji, gdy dostawa do konkretnego terminu jest gwarantowana.

5. Przeniesienie ryzyka

Nie zależnie od tego, czy strona zamawiająca jest konsumentem, ryzyko ogólnie jest przenoszone na stronę zamawiającą wyłącznie po odebraniu towarów przez stronę zamawiającą.

6. Domyślne terminy i płatność

Cenę zakupu należy zapłacić natychmiast po dostawie towarów. Jeśli strona zamawiająca zalega z płatnością, firma SoftMaker ma prawo do obciążenia odsetkami za zwłokę w wysokości 5% ponad stopę bazową opublikowaną przez Niemiecki Bank Federalny (Deutsche Bundesbank). W przypadku poniesienia znacznie wyższych strat wynikających ze zwłoki w płatności firma SoftMaker ma prawo do roszczeń.

Jeśli bank nie może zrealizować dyspozycji płatniczej (przelewu środków) na rzecz firmy SoftMaker z winy strony zamawiającej (np. z powodu braku środków lub nieprawidłowego numeru rachunku bankowego), strona zamawiająca jest zobowiązana do zrekompensowania strat (zwrotu opłat i innych kosztów rzeczywistych).

7. Potrącanie wzajemnych należności oraz zatrzymanie cudzej własności

Tylko strony zamawiające z roszczeniami wzajemnymi prawnie wiążącymi i uznanymi przez firmę SoftMaker Software GmbH mają prawo do potrącenia. Ponadto strony zamawiające są uprawnione do wykonania prawa zatrzymania tylko w zakresie, w jakim roszczenie wzajemne wynika z tego samego stosunku umownego.

8. Zachowanie tytułu własności

Do momentu całkowitego rozliczenia wszelkich zaległych roszczeń względem strony zamawiającej dostarczone towary pozostają własnością firmy SoftMaker Software GmbH. Przed dokonaniem ostatecznej płatności przypisanie lub przeniesienie własności przez zabezpieczenie jest zabronione. W okresie zachowania tytułu własności strona zamawiająca powinna ubezpieczyć posiadane przez nas towary od ognia, wody oraz kradzieży i włamania. Prawa wynikające z ubezpieczenia należy scedować na naszą firmę. Firma akceptuje taką cesję.

9. Gwarancje i zobowiązania

Jeśli towary mają wadę, za którą odpowiada firma SoftMaker Software GmbH, firma jest uprawniona do naprawy wady lub wymiany towarów (według własnego uznania). W przypadku nieuzasadnionego opóźnienia lub niemożności naprawy albo wymiany wadliwych towarów strona zamawiająca może anulować zakup lub zażądać obniżenia ceny zakupu.

Roszczeń odszkodowawczych można dochodzić tylko wtedy, jeśli szkoda została spowodowana celowo albo w wyniku rażącego niedbalstwa przez firmę SoftMaker Software GmbH lub jej pośredników, szkoda jest spowodowana brakiem gwarantowanych cech lub zobowiązanie wynika z niemieckiej ustawy o odpowiedzialności cywilnej za jakość produktu. Potencjalne roszczenia za szkody powstałe w przypadku naruszenia zobowiązania głównego z powodu zwykłego zaniedbania są ograniczone do kwoty ceny zakupu oraz do szkód poniesionych w następstwie nabycia towarów gdzie indziej. Działania siły wyższej i inne przerwy w działalności, których nie możemy przewidzieć, zwalniają naszą firmę z obowiązku dostawy.

Dalsze roszczenia strony zamawiającej, niezależnie od podstawy prawnej, są wykluczone. Firma SoftMaker nie jest odpowiedzialna za szkody, które nie powstały bezpośrednio na przedmiocie dostawy. W szczególności nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone zyski lub inne straty, w tym finansowe, poniesione przez kupującego. Jeśli odpowiedzialność firmy SoftMaker Software GmbH jest wykluczona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności jej pracowników, przedstawicieli i pośredników.

Okres gwarancji prawnej podlega ograniczeniom ustawowym i ma zastosowanie również do roszczeń odszkodowawczych za szkody pośrednie, o ile nie zostały zgłoszone roszczenia z tytułu czynu niedozwolonego.

10. Obwiązujące prawo

Obwiązuje prawo niemieckie, z wykluczeniem Konwencji ONZ dotyczącej umów międzynarodowej sprzedaży towarów (UNCISG). Miejscem jurysdykcji i wykonywania orzeczeń sądowych jest Norymberga w Niemczech.

Dziękujemy.

Produkt został dodany do koszyka.