SoftMaker logo

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Firma SoftMaker poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Niniejsze oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych zawiera definicje terminów oraz opis następujących zagadnień:

 • jakie dane otrzymujemy od użytkowników, przechowujemy i przetwarzamy,
 • jakie są podstawy prawne zbierania, przechowywania i przetwarzania danych,
 • jak długo przechowujemy dane użytkowników,
 • w jaki sposób użytkownicy mogą się skontaktować z SoftMaker w sprawie ochrony danych,
 • jakich praw mogą dochodzić użytkownicy w związku ze swoimi danymi.

Definicje

W oświadczeniu dotyczącym ochrony danych osobowych używamy następujących definicji:

 1. RODO (ang. GDPR, General Data Protection Regulation) to ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które ujednolica przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych przez firmy prywatne oraz organy publiczne w ramach całej Unii Europejskiej.
 2. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (np. PESEL, nr dowodu osobistego), dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie albo łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. Ograniczenie przetwarzania oznacza oznakowanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
 5. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych indywidualnych aspektów osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 6. Pseudonimizowanie oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, aby nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 7. Zbiór danych oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.
 8. Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator albo mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.
 9. Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
 10. Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców. Przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.
 11. Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę albo podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które — z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego — mogą przetwarzać dane osobowe.
 12. Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Administrator

Administratorem, w znaczeniu RODO oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, jest:

SoftMaker Software GmbH
Kronacher Str. 7
90427 Norymberga
Niemcy
Telefon: +49 911 9363860
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Witryna internetowa: www.softmaker.com

(dalej określana także jako „SoftMaker” lub „my“)

Korzystanie z naszych witryn internetowych

Gdy użytkownik odwiedza nasze witryny internetowe, system automatycznie zbiera następujące dane:

 • adres IP i/lub nazwa hosta komputera
 • nazwa, język i wersja przeglądarki internetowej
 • system operacyjny użyty w celu uzyskania dostępu do witryn
 • adres URL strony kierującej (poprzednio odwiedzona strona internetowa)
 • data i godzina dostępu
 • różnica strefy czasowej względem czasu GMT (Greenwich Mean Time)
 • treść żądania (konkretna strona)
 • wielkość przesłanych danych
 • status dostępu i kod statusu HTTP

Nie używamy tych danych do identyfikacji użytkownika. Są nam one potrzebne do następujących celów:

 • sumaryczne i anonimowe statystki użytkowania
 • optymalizacja naszych witryn internetowych i reklam
 • zapewnienie prawidłowego działania naszych witryn
 • pomoc organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa w przypadku cyberataku

Pliki dzienników naszych witryn internetowych są przechowywane osobno, niezależnie od innych danych osobowych.

Pliki cookie

W naszych witrynach internetowych, podobnie jak w wielu innych, są używane pliki cookie. Cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na komputerze użytkownika podczas odwiedzania witryny i przechowywane na nim. W plikach cookie są przechowywane niewielkie ilości danych, na przykład identyfikator cookie (cookie ID). Jest to unikatowy ciąg znaków, który umożliwia witrynom skojarzenie wyświetlania strony z konkretną przeglądarką. Poszczególne przeglądarki są rozpoznawane według identyfikatora cookie.

Pliki cookie służą nam między innymi do następujących celów:

 • zwiększenie wygodny korzystania z naszych witryn
 • przechowywanie preferencji użytkownika, na przykład języka wyświetlania witryn
 • zapisanie poświadczeń logowania, na przykład do naszego sklepu internetowego
 • udostępnianie koszyka do zamówień

Pliki cookie można usunąć z przeglądarki w dowolnym momencie. Wszystkie typowe przeglądarki można też skonfigurować, aby na ogół nie przechowywały plików cookie. Użytkownik może nie wyrazić zgody na ustawienie plików cookie. Dezaktywacja ustawienia plików cookie może jednak spowodować, że użytkownik nie będzie mógł korzystać z wszystkich funkcji naszych witryn internetowych.

Rejestracja w naszych witrynach

Użytkownik może się zarejestrować w naszych witrynach, aby na przykład utworzyć konto klienta w sklepie internetowych lub poprosić o bezpłatne oprogramowanie.

W tym celu należy podać pewne dane osobowe. Użytkownik może sprawdzić, jakie dane są wymagane, ponieważ są one wskazane w opisach pól wprowadzania danych podczas rejestracji. Oprócz wpisów widocznych w formularzu rejestracji są też zbierane dane o adresie IP oraz dacie i godzinie dostępu. Te dodatkowe dane są nam potrzebne do monitorowania potencjalnego nieuprawnionego użycia adresu e-mail, a tym samym do naszej ochrony prawnej.

Przechowujemy też dane dotyczące zamówionych produktów, w tym klucze produktu i numery seryjne. Dzięki temu możemy zwiększyć wygodę korzystania z naszych witryn, ponieważ użytkownik może później wywołać te informacje w naszym centrum obsługi klienta.

Dane te nie są przekazywane żadnym stronom trzecim poza następującymi wyjątkami:

 • istnieje zobowiązanie prawne do przekazania danych lub
 • sąd właściwej jurysdykcji albo organ odpowiedzialny za egzekwowanie prawa nakazuje przekazanie danych lub
 • przekazanie danych jest niezbędne do zgłoszenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Subskrypcja biuletynu

Rejestrując się w naszej witrynie w celu otrzymywania biuletynu e-mail, należy podać pewne dane osobowe.

Użytkownik może sprawdzić, jakie dane są wymagane, ponieważ są one wskazane w opisach pól wprowadzania danych podczas rejestracji. Oprócz wpisów widocznych w formularzu rejestracji są też zbierane dane o adresie IP oraz dacie i godzinie dostępu. Te dodatkowe dane są nam potrzebne do monitorowania potencjalnego nieuprawnionego użycia adresu e-mail, a tym samym do naszej ochrony prawnej.

W ramach procedury podwójnego sprawdzenia wysyłamy wiadomość z potwierdzeniem na adres e-mail podany podczas rejestracji. Dzięki tej wiadomości z potwierdzeniem weryfikujemy, czy użytkownik jest rzeczywistym właścicielem podanego adresu e-mail i zgadza się na otrzymywanie biuletynu.

Kliknięcie linku potwierdzenia powoduje, że zbieramy i przechowujemy informacje o bieżącym adresie IP oraz dacie i godzinie kliknięcia. Te dodatkowe dane zbieramy na potrzeby monitorowania potencjalnego nieuprawnionego użycia adresu e-mail, a tym samym do naszej ochrony prawnej.

Jeśli użytkownik kupi towary lub usługi w naszych witrynach albo poprosi o dostęp do bezpłatnych towarów i usług oraz poda swój adres e-mail, zastrzegamy sobie prawo do użycia tego adresu w celu wysyłania naszego biuletynu. Służy to naszym uprawnionym interesom w zakresie kontaktów z klientami w celach reklamowych, które mają znaczenie dominujące. Podstawę prawną stanowi artykuł 6 ust. 1 f) RODO.

Dane te nie są przekazywane żadnym stronom trzecim poza następującymi wyjątkami:

 • istnieje zobowiązanie prawne do przekazania danych lub
 • sąd właściwej jurysdykcji albo organ odpowiedzialny za egzekwowanie prawa nakazuje przekazanie danych lub
 • przekazanie danych jest niezbędne do zgłoszenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Subskrypcję biuletynu można anulować w dowolnym momencie. Biuletyn zawiera link do anulowania subskrypcji. Użytkownik może nas powiadomić także w inny sposób (np. przez e-mail lub formularz kontaktowy), że już nie chce otrzymywać biuletynu.

Kontakt przez e-mail lub formularz kontaktowy

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami przez e-mail lub formularz kontaktowy, będziemy zbierać i przechowywać jego niektóre dane osobowe.

Kontakt przy użyciu formularza kontaktowego:Użytkownik może sprawdzić, jakie dane są wymagane, ponieważ są one wskazane w opisach pól wprowadzania danych w formularzu kontaktowym. Oprócz wpisów widocznych w formularzu rejestracji są też zbierane dane o adresie IP oraz dacie i godzinie dostępu. Te dodatkowe dane są nam potrzebne do monitorowania potencjalnego nieuprawnionego użycia adresu e-mail, a tym samym do naszej ochrony prawnej.

Kontakt przez e-mail: W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej do zbieranych i przechowywanych przez nas danych osobowych będą należeć cała wiadomość e-mail wysłana do nas wraz z wszystkimi nagłówkami.

Dane te nie są przekazywane żadnym stronom trzecim poza następującymi wyjątkami:

 • istnieje zobowiązanie prawne do przekazania danych lub
 • sąd właściwej jurysdykcji albo organ odpowiedzialny za egzekwowanie prawa nakazuje przekazanie danych lub
 • przekazanie danych jest niezbędne do zgłoszenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Funkcja komentowania na naszym blogu i forach dyskusyjnych

Na naszym blogu i forach dyskusyjnych można umieszczać komentarze. Oprócz tekstu komentarza zapisywana i publikowana jest także wybrana nazwa użytkownika (pseudonim).

Przechowujemy też adres IP użytkownika oraz datę i godzinę dostępu. Robimy to w celu naszej ochrony, gdyby komentarz zawierał treść, która narusza prawo albo zasady naszego blogu lub forum dyskusyjnego.

Ponadto w przypadku utworzenia konta użytkownika na naszym blogu lub forach dyskusyjnych zbieramy i przechowujemy pewne dane osobowe. Użytkownik może sprawdzić, jakie dane są zbierane i przechowywane, ponieważ są one wskazane w opisach pól wprowadzania danych w formularzu tworzenia konta. Oprócz wpisów widocznych w formularzu rejestracji są też zbierane dane o adresie IP oraz dacie i godzinie dostępu. Robimy to w celu naszej ochrony, gdyby komentarz zawierał treść, która narusza prawo albo zasady naszego blogu lub forum dyskusyjnego.

Dane te nie są przekazywane żadnym stronom trzecim poza następującymi wyjątkami:

 • istnieje zobowiązanie prawne do przekazania danych lub
 • sąd właściwej jurysdykcji albo organ odpowiedzialny za egzekwowanie prawa nakazuje przekazanie danych lub
 • przekazanie danych jest niezbędne do zgłoszenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Analiza witryn internetowych przy użyciu oprogramowania Matomo

W naszych witrynach internetowych używamy składnika „Matomo” z anonimizowaniem. Matomo to oprogramowanie do analizy, które zbiera i ocenia dane dotyczące zachowania gości naszych witryn. W celu zwiększenia ochrony danych osobowych Matomo skraca adresy IP gości naszych witryn, co powoduje ich anonimowość.

Oprogramowanie Matomo działa na naszym własnym serwerze WWW. Żadne z zebranych danych nie są przekazywane do deweloperów Matomo.

Oprogramowanie Matomo zapisuje pliki cookie na komputerze osoby, której dane dotyczą, aby umożliwić analizę korzystania ze stron w naszych witrynach. Gdy osoba, której dane dotyczą, odwiedza jedną ze stron naszych witryn korzystającą z oprogramowania Matomo, w przeglądarce jest wywoływane przesłanie danych na nasze serwery na potrzeby analizy.

Generowane przez pliki cookie informacje dotyczące korzystania z witryny, takie jak

 • adres IP i/lub nazwa hosta komputera
 • nazwa, język i wersja przeglądarki internetowej
 • system operacyjny użyty w celu uzyskania dostępu
 • adres URL strony kierującej (poprzednio odwiedzona strona internetowa)
 • data i godzina dostępu

są przesyłane na nasze serwery WWW i tam przechowywane wraz z anonimowymi adresami IP.

Pliki cookie można usunąć z przeglądarki w dowolnym momencie. Wszystkie typowe przeglądarki można też skonfigurować, aby na ogół nie przechowywały plików cookie. Użytkownik może nie wyrazić zgody na ustawienie plików cookie. Dezaktywacja ustawienia plików cookie może jednak spowodować, że użytkownik nie będzie mógł korzystać z wszystkich funkcji naszych witryn internetowych.

Aby uniemożliwić Matomo zbieranie danych związanych z korzystaniem z witryny przez użytkownika (wraz z jego adresem IP), można kliknąć następujący przycisk:

Został utworzony plik cookie wycofania zgody. Masz włączoną opcję „Nie śledź” w przeglądarce. Wizyta nie będzie śledzona przez Matomo. Anuluj śledzenie przez Matomo

Zostanie wtedy ustawiony plik cookie wycofania zgody, który uniemożliwi zbieranie danych podczas przyszłych odwiedzin danej witryny internetowej. Plik cookie wycofania zgody jest ważny wyłącznie w danej przeglądarce i tylko dla jednej z naszych witryn w danym momencie. Jest przechowywany na komputerze. Wygasa po 365 dniach. Po usunięciu plików cookie z przeglądarki należy ponownie ustawić plik cookie wycofania zgody.

Szanujemy prywatność użytkowników: po włączeniu opcji „Nie śledź” w przeglądarce odwiedziny strony nie będą śledzone przez Matomo.

Profilowanie

Nie stosujemy profilowania.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeśli prosimy o zgodę na przetwarzanie danych w konkretnym celu, podstawę prawną takich operacji przetwarzania stanowi artykuł 6 ust. 1 a) RODO. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, na przykład dostarczenie towarów lub usług albo środki poprzedzające umowę, takie jak zapytanie o nasze produkty i usługi, podstawę prawną przetwarzania stanowi artykuł 6 ust. 1 b) RODO. Podstawę prawną operacji przetwarzania danych może też stanowić artykuł 6 ust. 1 f) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów naszych lub strony trzeciej, pod warunkiem, że nie przeważają interesy osoby, której dane dotyczą.

Okres przechowywania danych osobowych

Przechowujemy dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów tego przechowywania danych, o ile dłuższe przechowywanie danych nie jest wymagane przepisami ustawowymi lub wykonawczymi. Jeśli nie ma już zastosowania cel przechowywania danych i wygasa przewidziany okres przechowywania, dane osobowe są rutynowo usuwane lub blokowane.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Każda osoba, której dotyczą przetwarzane dane osobowe, ma pewne prawa, z których może skorzystać względem nas. Aby skorzystać ze swoich praw, osoba, której dane dotyczą, powinna się z nami skontaktować przy użyciu ogólnie przyjętej metody komunikacji.

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

 1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy są przetwarzane dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
  • cele przetwarzania;
  • kategorie odnośnych danych osobowych;
  • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą — wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
  • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w artykule 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz — przynajmniej w tych przypadkach — istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 2. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o związanych z przekazaniem odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO.
 3. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
 4. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) lub art. 9 ust. 2 pkt. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 2. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to — biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji — podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, aby administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
 3. Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
  • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;
  • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania — do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, albo z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
 3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, żądającą ograniczenia na mocy ust. 1.

Prawo do przenoszenia danych

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 a) lub art. 9 ust. 2 a) RODO albo na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 b) RODO; oraz
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17 RODO. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do sprzeciwu

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw — z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją — wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.
 5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
 6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych albo do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw — z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją — wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Prawo do wycofania zgody

Osoba, której dotyczą dane, w dowolnym momencie może wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych związane z wykorzystaniem serwisu PayPal

Nasze witryny są zintegrowane z usługą płatności online PayPal, ponieważ udostępniliśmy ją jako jedną z metod płatności w naszym sklepie internetowym.

Europejskim oddziałem firmy PayPal jest PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, Luksemburg.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wybierze PayPal jako metodę płatności w procesie zamawiania w naszym sklepie internetowym, dane tej osoby zostaną automatycznie przysłane do firmy PayPal. Wybór usługi PayPal jako metody płatności oznacza zgodę osoby na przysłanie jej danych osobowych niezbędnych do przetwarzania płatności. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, zamawiane produkty wraz z cenami oraz inne informacje konieczne do przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom.

PayPal może udostępniać dane osobowe bankom, instytucjom kredytowym, oddziałom i podwykonawcom.

Osoba, której dane dotyczą, może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PayPal w dowolnym momencie, powiadamiając tę firmę. Wycofanie zgody nie wpływa na dane osobowe, które muszą zostać przesłane i przetworzone w związku z przetwarzaniem płatności lub koniecznością ich zachowania ze względu na przepisy prawne.

Informacje o zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystaniu danych osobowych przez firmę PayPal zawierają zasady ochrony danych PayPal.

Lista zmian wprowadzonych w oświadczeniu

2020-07-20: Usunięto sekcję „Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych związane z wykorzystaniem usługi czatu na żywo Olark”. Firma SoftMaker już nie korzysta z usługi czatu na żywo Olark.

2020-10-15: Usunięto sekcję „Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych związane z wykorzystaniem Google Analytics”. Firma SoftMaker już nie korzysta z usługi Google Analytics.

2020-10-15: Usunięto sekcję „Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych związane z wykorzystaniem serwisu Facebook”. Firma SoftMaker już od dawna nie używa komponentów serwisu Facebook.

2020-10-15: Usunięto sekcję „Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych związane z wykorzystaniem serwisu Twitter”. Firma SoftMaker już od dawna nie używa komponentów serwisu Twitter.

Dziękujemy.

Produkt został dodany do koszyka.