SoftMaker logo

Verklaring inzake gegevensbescherming

SoftMaker neemt de bescherming van je persoonlijke gegevens serieus. In deze verklaring over gegevensbescherming definiëren we eerst enkele termen en beschrijven we vervolgens:

 • welke gegevens wij van je ontvangen, opslaan en verwerken,
 • op welke rechtsgrondslag wij je gegevens ontvangen, opslaan en verwerken,
 • hoe lang we je gegevens bewaren,
 • hoe je contact met ons kunt opnemen over de gegevensbescherming bij SoftMaker,
 • en welke rechten je tegen ons kunt uitoefenen met betrekking tot je gegevens.

Definities

In deze verklaring over gegevensbescherming gebruiken we de volgende definities:

 1. AVG is de algemene verordening gegevensbescherming die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheden in de hele Europese Unie harmonieert..
 2. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
 3. Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 4. Beperken van de verwerking: het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken;
 5. Profilering: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen;
 6. Pseudonimisering: het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld;
 7. Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op functionele of geografische gronden is verspreid;
 8. Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;
 9. Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
 10. Ontvanger: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn;
 11. Derde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;
 12. Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van het AVG en andere voorschriften inzake gegevensbescherming is:

SoftMaker Software GmbH
Kronacher Str. 7
90427 Nürnberg
Duitsland
Tel: +49 911 9363860
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.softmaker.com

(hierna ook “SoftMaker” of “wij” genoemd).

Gebruik van onze websites

Wanneer je onze websites bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch een aantal gegevens:

 • het IP-adres en/of de hostnaam van je computer
 • de naam, de taal en de versie van je browser
 • het besturingssysteem dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot onze websites
 • de verwijzende URL (de hiervoor bezochte pagina)
 • de datum en tijd van toegang
 • het tijdzoneverschil ten opzichte van de Greenwich Mean Time (GMT)
 • de inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • het overgedragen gegevensvolume
 • de toegangsstatus en HTTP-statuscode

Wij gebruiken deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren. In plaats daarvan hebben we het nodig:

 • voor samengevatte en geanonimiseerde gebruiksstatistieken
 • voor de optimalisatie van onze websites en reclame
 • voor het waarborgen van de functionaliteit van onze websites
 • het ondersteunen van wetshandhavingsinstanties in het geval van een cyberaanval

De logbestanden van onze websites worden gescheiden van andere persoonlijke gegevens opgeslagen.

Cookies

Net als veel andere websites gebruiken onze websites “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die de browser op je computer opslaat wanneer je een website bezoekt. Een cookie slaat kleine hoeveelheden gegevens op, bijvoorbeeld een “cookie-ID”. Dit is een unieke tekenreeks die websites in staat stelt om paginaweergaven te koppelen aan een specifieke browser. Een bepaalde browser kan worden geïdentificeerd aan de hand van de cookie-ID.

Wij gebruiken cookies onder andere voor de volgende doeleinden:

 • om de gebruiksvriendelijkheid van onze websites te verhogen
 • om je voorkeuren op te slaan, bijvoorbeeld de taal van de websites
 • om je inloggegevens op te slaan, bijvoorbeeld wanneer je toegang krijgt tot onze online shop
 • om een winkelwagentje voor je bestellingen aan te maken

Je kunt cookies te allen tijde in je browser verwijderen en je kunt alle gangbare browsers zo instellen dat cookies over het algemeen niet worden opgeslagen. Door de laatste geef je aan bezwaar te hebben tegen het plaatsen van cookies. Als je de instelling van cookies deactiveert, kun je mogelijk niet alle functies van onze websites gebruiken.

Registratie op onze websites

Je kunt je op onze websites registreren, bijvoorbeeld om een klantenaccount aan te maken in onze online shop of om gratis software aan te vragen.

Hiervoor dien je bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken. Je kunt identificeren welke persoonlijke gegevens dit zijn door het invoermasker te bekijken dat tijdens de registratie verschijnt. Naast de zichtbare gegevens worden je IP-adres en de datum en tijd van toegang verzameld en opgeslagen. We hebben deze aanvullende gegevens nodig om mogelijk misbruik van een e-mailadres te kunnen traceren en dus voor onze rechtsbescherming.

Bovendien slaan wij op welke producten je hebt besteld, inclusief productsleutels of serienummers. Dit verhoogt de gebruiksvriendelijkheid, omdat je deze informatie later in ons klantencentrum kunt opvragen.

Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, behalve wanneer:

 • er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens door te geven, of
 • een bevoegde rechtbank of een rechtshandhavingsautoriteit de doorgifte van de gegevens gelast, of
 • het is noodzakelijk om de gegevens door te geven om eventuele rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Abonnement op onze nieuwsbrief

Wanneer je je op onze websites registreert om onze e-mailnieuwsbrief te ontvangen, dien je bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken.

Je kunt identificeren welke persoonlijke gegevens dit zijn door het invoermasker te bekijken dat tijdens de registratie verschijnt. Naast de zichtbare gegevens worden je IP-adres en de datum en tijd van toegang verzameld en opgeslagen. We hebben deze aanvullende gegevens nodig om mogelijk misbruik van een e-mailadres te kunnen traceren en dus voor onze rechtsbescherming.

Wij sturen een bevestigingse-mail naar het e-mailadres dat je tijdens de registratie opgeeft als onderdeel van onze dubbele opt-in procedure. Met deze bevestigingsmail controleren wij of je de feitelijke eigenaar bent van het e-mailadres en akkoord bent met het ontvangen van de nieuwsbrief.

Als je op de bevestigingslink in de e-mail klikt, verzamelen en bewaren wij je huidige IP-adres en de datum en tijd van de klik. Wij verzamelen deze aanvullende gegevens om eventueel misbruik van een e-mailadres op te sporen en zo onze wettelijke bescherming te waarborgen.

Als je goederen of diensten van onze websites koopt of gratis goederen of diensten aanvraagt en je e-mailadres opgeeft, behouden wij ons het recht voor deze te gebruiken om je onze nieuwsbrief te sturen. Dit dient ons legitieme belang om contact op te nemen met onze klanten voor reclame, die de overhand heeft bij de belangenafweging. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, behalve wanneer:

 • er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens door te geven, of
 • een bevoegde rechtbank of een rechtshandhavingsautoriteit de doorgifte van de gegevens gelast, of
 • het is noodzakelijk om de gegevens door te geven om eventuele rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Je kunt je op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat een link om je af te melden. Je kunt ons ook op een andere manier, bijvoorbeeld via e-mail of het contactformulier, opdracht geven om te stoppen met het versturen van onze nieuwsbrief.

Contact via e-mail of contactformulier

Als je contact met ons opneemt per e-mail of via een van onze contactformulieren, worden bepaalde persoonlijke gegevens door ons verzameld en opgeslagen.

Contact via een contactformulier: Je kunt de persoonlijke gegevens identificeren door het invoermasker te bekijken dat op het contactformulier verschijnt. Naast de zichtbare gegevens worden je IP-adres en de datum en tijd van toegang verzameld en opgeslagen. We hebben deze aanvullende gegevens nodig om mogelijk misbruik van een e-mailadres te kunnen traceren en dus voor onze rechtsbescherming.

Contact via e-mail: Als je per e-mail contact met ons opneemt, zijn de door ons verzamelde en opgeslagen persoonlijke gegevens het volledige e-mailbericht dat je ons stuurt, inclusief alle headers.

Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, behalve wanneer:

 • er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens door te geven, of
 • een bevoegde rechtbank of een rechtshandhavingsautoriteit de doorgifte van de gegevens gelast, of
 • het is noodzakelijk om de gegevens door te geven om eventuele rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Commentaarfunctie in onze blog en discussiefora

Je kunt commentaar geven in onze blog en discussiefora. Als je dit doet, wordt de door gekozen gebruikersnaam (je pseudoniem) opgeslagen en gepubliceerd naast de tekst van je commentaar.

We slaan ook je IP-adres en de datum en tijd van je toegang op. Dit is voor onze bescherming als je commentaar inbreukmakende inhoud bevat of misbruik maakt van onze blog of discussieforum.

Bovendien worden, wanneer je een gebruikersaccount aanmaakt in onze blog of discussieforums, bepaalde persoonlijke gegevens door ons verzameld en opgeslagen. U kunt identificeren welke persoonlijke gegevens dit zijn door het invoermasker te bekijken dat op het formulier voor het aanmaken van een account verschijnt. Naast de zichtbare gegevens worden je IP-adres en de datum en tijd van toegang verzameld en opgeslagen. Dit is voor onze bescherming als je commentaar inbreukmakende inhoud bevat of misbruik maakt van onze blog of discussieforum.

Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, behalve wanneer:

 • er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens door te geven, of
 • een bevoegde rechtbank of een rechtshandhavingsautoriteit de doorgifte van de gegevens gelast, of
 • het is noodzakelijk om de gegevens door te geven om eventuele rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Waarom gebruiken we webanalyse?

Wij gebruiken de component “Matomo” met anonimisering op onze websites. Matomo is een analysedienst die gegevens verzamelt en evalueert over het gedrag van bezoekers van onze websites. Om de gegevensbescherming te verbeteren, laten wij Matomo de IP-adressen van bezoekers van onze websites verkorten en zo anoniem maken.

Matomo wordt op onze eigen webserver gehost. Niets van de verzamelde gegevens wordt overgedragen aan de ontwikkelaars van Matomo.

Matomo slaat cookies op de computer van de betrokkene op om de analyse van het gebruik van de pagina’s van onze websites mogelijk te maken. Telkens wanneer een betrokkene een pagina van onze websites bezoekt die gebruik maakt van Matomo, wordt de browser gevraagd om gegevens door te sturen naar onze servers voor analyse.

De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over het gebruik van de website, zoals

 • het IP-adres en/of de hostnaam van je computer
 • de naam, de taal en de versie van je browser
 • het besturingssysteem waarmee je toegang hebt tot
 • de verwijzende URL (de hiervoor bezochte pagina)
 • de datum en tijd van toegang

Wordt overgedragen aan onze servers en daar opgeslagen met een geanonimiseerd IP-adres.

Je kunt cookies te allen tijde in je browser verwijderen en je kunt alle gangbare browsers zo instellen dat cookies over het algemeen niet worden opgeslagen. Door de laatste geef je aan bezwaar te hebben tegen het plaatsen van cookies. Als je de instelling van cookies deactiveert, kun je mogelijk niet alle functies van onze websites gebruiken.

Je kunt voorkomen dat Matomo gegevens over het gebruik van de website verzameld (waaronder je IP-adres) door op de volgende knop te klikken:

Je hebt een opt-out cookie aangemaakt. Je hebt de optie “Niet volgen” geactiveerd in je browser. Je bezoek wordt niet gevolgd door Matomo. Voorkom dat je gevolgd wordt door Matomo

Er wordt dan een opt-out cookie geplaatst om te voorkomen dat je gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer je deze website bezoekt. De opt-out cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor één van onze websites tegelijkertijd en wordt opgeslagen op je computer. Het verloopt na 365 dagen. Als je de cookies in deze browser verwijdert, moet je de opt-out cookie opnieuw instellen.

We respecteren je privacy: Als je de optie: “Niet volgen” in je browser hebt geactiveerd, wordt je bezoek niet door Matomo gevolgd.

Profilering

We gebruiken geen profilering.

Rechtsgrondslag van de verwerking

Voor gegevensverwerkingsoperaties waarvoor toestemming wordt gevraagd voor een specifiek verwerkingsdoel, dient artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene, bijvoorbeeld voor de levering van goederen of diensten of precontractuele maatregelen, zoals vragen over onze producten en diensten, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG. Een verwerking kan ook gebaseerd zijn op artikel 6, lid 1, onder f), van het AVG wanneer de verwerking noodzakelijk is om een rechtmatig belang van ons of van een derde te beschermen, mits de belangen van de betrokkene niet prevaleren.

Duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen

Wij slaan persoonlijke gegevens slechts zo lang op als nodig is om het betreffende doel van de gegevensopslag te bereiken, tenzij wetten of overheidsvoorschriften een langere opslagtermijn vereisen. Als het doel van de opslag niet meer van toepassing is en de voorgeschreven opslagtermijn afloopt, worden persoonlijke gegevens routinematig gewist of vergrendeld.

Rechten van de betrokkene

Elke betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft een aantal rechten die hij of zij ten opzichte van ons kan uitoefenen. Om hun rechten uit te oefenen, moeten de betrokkenen contact met ons opnemen via een algemeen aanvaarde communicatiemethode.

Recht van inzage

 1. De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie:
  • de verwerkingsdoeleinden;
  • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
  • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
  • indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
  • dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
  • dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
  • wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4 AVG, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.
 2. Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, heeft de betrokkene het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 AVG inzake de doorgifte.
 3. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien de betrokkene om bijkomende kopieën verzoekt, kan de verwerkingsverantwoordelijke op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding aanrekenen. Wanneer de betrokkene zijn verzoek elektronisch indient, en niet om een andere regeling verzoekt, wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt.
 4. Het in lid 3 bedoelde recht om een kopie te verkrijgen, doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen.

Recht op rectificatie

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)

 1. De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:
  • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
  • de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) AVG, of artikel 9, lid 2, punt a) AVG, berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
  • de betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 AVG;
  • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
  • de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 AVG.
 2. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig lid 1 verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.
 3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing voor zover verwerking nodig is:
  • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
  • voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
  • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h) en i) AVG, en artikel 9, lid 3 AVG;
  • met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 AVG, voor zover het in lid 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;
  • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking

 1. De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:
  • de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
  • de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
  • de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • de betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG, bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
 2. Wanneer de verwerking op grond van lid 1 is beperkt, worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.
 3. Een betrokkene die overeenkomstig lid 1 een beperking van de verwerking heeft verkregen, wordt door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

 1. De betrokkene heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:
  • de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a) AVG, of artikel 9, lid 2, punt a) AVG, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b) AVG; en
  • de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
 2. Bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid uit hoofde van lid 1 heeft de betrokkene het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden.
 3. De uitoefening van het in lid 1 van dit artikel bedoelde recht laat artikel 17 AVG onverlet. Dat recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.
 4. Het in lid 1 bedoelde recht doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen.

Recht van bezwaar

 1. De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1 AVG, onder e) of f), van artikel 6, lid 1 AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 2. Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.
 3. Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.
 4. Het in de leden 1 en 2 bedoelde recht wordt uiterlijk op het moment van het eerste contact met de betrokkene uitdrukkelijk onder de aandacht van de betrokkene gebracht en duidelijk en gescheiden van enige andere informatie weergegeven.
 5. In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.
 6. Wanneer persoonsgegevens overeenkomstig artikel 89, lid 1 van de AVG, met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt, heeft de betrokkene het recht om met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

Recht om de toestemming in te trekken

De betrokkene heeft het recht zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Bepalingen inzake gegevensbescherming met betrekking tot ons gebruik van PayPal

Wij hebben de online betalingsservice PayPal als een van de beschikbare betalingsmogelijkheden in onze online shop op onze websites geïntegreerd.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Indien een betrokkene tijdens het bestelproces in onze online shop voor PayPal als betaalmogelijkheid kiest, worden de gegevens van de betrokkene automatisch aan PayPal doorgegeven. Door te kiezen voor PayPal als betaalmogelijkheid geeft de betrokkene toestemming voor de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. Deze informatie kan bestaan uit voor- en achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, bestelde producten, inclusief prijzen en andere informatie die nodig is voor de verwerking van betalingen en fraudepreventie.

PayPal kan persoonlijke informatie delen met banken, kredietinstellingen, gelieerde ondernemingen en onderaannemers.

Een betrokkene kan zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door PayPal te allen tijde herroepen door middel van een kennisgeving aan PayPal. Een dergelijke intrekking heeft geen gevolgen voor persoonsgegevens die moeten worden doorgegeven en verwerkt voor de verwerking van betalingen of die op grond van wettelijke voorschriften moeten worden bewaard.

Het privacybeleid van PayPal informeert je over de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door PayPal.

Wijzigingslogboek van deze verklaring

2020-07-20: Bepalingen inzake “Gegevensbescherming met betrekking tot ons gebruik van Olark live chat” zijn verwijderd SoftMaker maakt geen gebruik meer van Olark live chat.

2020-10-15: Bepalingen inzake “Bepalingen inzake gegevensbescherming met betrekking tot ons gebruik van Google Analytics” zijn verwijderd. SoftMaker maakt geen gebruik meer van Google Analytics.

2020-10-15: Bepalingen inzake “Bepalingen inzake gegevensbescherming met betrekking tot ons gebruik van Facebook” zijn verwijderd. SoftMaker maakt al lang geen gebruik meer van Facebook-componenten.

2020-10-15: Bepalingen inzake “Bepalingen inzake gegevensbescherming met betrekking tot ons gebruik van Twitter” zijn verwijderd. SoftMaker maakt al lang geen gebruik meer van Twitter-componenten.

Dank je.

Het product is toegevoegd aan het winkelwagentje